Top Image

Organizers

Nick Bigelow (Univ of Rochester)

Chad Fertig (Univ of Georgia)

Hidetoshi Katori (Univ of Tokyo)

Hossein R. Sadeghpour (Harvard-Smithsonian)

Phillip Stancil (Univ of Georgia)

Yoshiro Takahashi (Kyoto)

Masahito Ueda (Univ of Tokyo)